ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

 ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОЦЕДУРА

1.Работодателят може да наложи дисциплинарно наказание с основание чл.187 т.1-10 и чл.190 т.1-7 от Кодекса на труда /КТ/ за допуснато нарушение на трудовата дисциплина.

Предпоставките за законно привличане към дисциплинарна отговорност са:

1.1.Да е допуснато нарушение на трудови задължения от работник или служител при работодател.Задълженията трябва да са уредени в закона, в колективния трудов договор, в индивидуалния трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред. Законните устни и писмени заповеди на работодателя са източник на трудови задължения за работниците, задължения са установени и в длъжностната характеристика на работника;

1.2.Нарушението на трудовите задължения да е виновно: умишлено или небрежно;

1.3.Да е налице противоправност на нарушението;

1.4.В случай, че са причинени вреди на работодателя от противоправното поведение на работника, да е налице причинна връзка между вредите и деянието на работника;  

2.Налагането на дисциплинарно наказание е право на работодателя. Но той трябва да го упражнява законно: да налага наказание, което да е съответно на допуснатото нарушение от работника. В случай, че за леко нарушение работодателят е наложил по-тежко дисциплинарно наказание, то наказването е незаконно и може да бъде отменено от съда. Съотвествието на наказанието на нарушението подлежи на съдебен контрол.

 3.Видовете дисциплинарни наказания са изрично изброени в Кодекса на труда. Заради императивния характер на уредбата, уговарянето от работника и работодателя или установяването от работодателя на нови, допълнителни дисциплинарни наказания е незаконно. Дисциплинарните наказания са: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Незаконно е установяването от работодателя на имуществени наказания като: глоба, удръжки от възнаграждението на работника извън случаите по чл.272 от КТ. Законно е обаче лишаването на работник от премия или бонус при допускане на дисциплинарно нарушение.

4.Видовете нарушения на трудовата дисциплина са примерно изброени в чл.187 т.1-10 и чл.190 т.1-7 от КТ. Работодателят може да наложи дисциплинарно наказание и за други нарушения на трудовата дисциплина, които са извършени виновно от работника.

5.За законното налагане на дисциплинарно наказание работодателят трябва да спазва точно процедурата предписана в чл.193, 194 и чл.195 от КТ. Работодателят е длъжен преди да накаже работника да поиска писмените или устните му обяснения. Необходимо е работодателят да разполага с надеждни доказателства относно искането на обяснения. Те трябва да са поискани по повод допуснатото нарушение и налаганото наказание. Непоискването на обяснения е основание за отмяна като незаконно на наложеното дисциплинарно наказание като съдът не разглежда съдебния спор по същество. Налагането на наказанието трябва да е станало в сроковете по чл.194 от КТ. Ако сроковете са пропуснати, наложеното наказание е незаконно. Работодателят е длъжен в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание да впише всички реквизити по чл.195 от КТ. По повод спазването на процедурата по налагане на дисциплинарни наказания, работодателят е необходимо да поиска и се снабди с предварителна правна консултация.  

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

6. Законността на всички наложени дисциплинарни наказания може да  бъде обжалвана пред районния съд. В зависимост от наложеното наказание е възможно да бъдат претендирани и получени от работниците и служителите обезщетения. Затова работодателите, когато предприемат наказване и работниците, които искат да обжалват наказанията е необходимо да получат компетентна правна помощ както и относно основателността на претенцията и сроковете за предявяване на исковете.