КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Правна кантора "Иванова и съдружие" предоставя консултиране в областта на индивидуалното и колективното трудово право, правна защита при трудови и осигурителни спорове, управление и подбор на персонала.

С оглед намиране на търговски партньори извън територията на България и често като абсолютно изискване за реализация на продукцията Ви в чужбина Ви предлагаме консултиране и подготвяне на дружеството Ви относно спазването на Правилата на корпоративната социална отговорност. Фирмите, които вече са сертифицирани относно спазването на тези Правила запазват и увеличават пазарния си дял на европейския пазар.

Корпоративната социална отговорност (Corporate Social Responsibility - CSR) представлява спазване на действащото законодателство в страната и стимулира работодателите да правят нещо допълнително, което надхвърля тези законови изисквания, в посока осигуряване на по-добри условия на труд и по-добро отношение към спазването на правилата за безопасност на околната среда, което ги прави надеждни и желани търговски партньори. CSR има вътрешно и външно измерение. Вът­решното измерение включва подобряване на взаимоотношенията между работодателите и работниците и се изразява в осигуряване по трудовите правоотношения законосъобразни условия както и здравословни и безопасни условия на труд и др. Външното измерение обхваща доставчиците, обществените и неправителствените организации, общините и всички останали представители на средата, в която се развива фирмата.
Идеята за корпоративната социална отговорност възниква в САЩ през 60-те години на миналия век в резултат на дебати по социалното поведение на многонационалните корпорации. В Европа понятието е сравнително ново, използва се за първи път през 1993 г., когато тогавашният председател на Европейската комисия Жак Делор се  отправя апел към европейския бизнес за провеждане на политика на социално ангажирано поведение. През 2002 г. Асоциацията за външна търговия (FTA) в Брюксел насочва усилията си към създаването на обща платформа на различните европейски етични кодекси и системи за мониторинг и поставя основите на обща европейска система за мониторинг за социално съгласие. Спазването на правилата за корпоративна социална отговорност осигурява готовност на фирмите за сертифициране по SA 8000.
Необходимостта от въвеждане на правилата на корпоративната социална отговорност става все по- актуална. Международните компании са подложени на силен натиск от потребителите да спазват етични, които са и законови правила, които да включват и техните доставчици. Компании, които не изискват спазване на CSR правилата, е възможно да бъдат бойкотирани от потребителите в чужбина и да изгубят бизнеса си. Доставчици, които не показват съпричастност към въвеждането на тези правила, биха могли да предизвикат прекратяване на договорите си.
Посредством предлаганата от нас консултантска помощ ще бъде постигнато реално съответствие на определения в предприятието Ви ред с изискванията на действащото в страната трудово и осигурително законодателство както и на Конвенциите на Международната организация по труда като по този начин ще бъдат въведени Правила на корпоративната социална отговорност. Целта на подготовката е подобряване на социалните стандарти във фирмата Ви.

Правната помощ включва изготвяне на Програма за съответствие, Етичен кодекс, подготовка на Структура на персонала и определянето на структурата и функционални връзки на лицата, осигуряващи и контролиращи изпълнението на Програмата за съответствие. Ще подготвим докладите на ангажираните с програмата лица относно изпълнението й. Включва преглед и комплектоване на трудовите досиета на работниците и служителите във Вашето дружество с нормативно предписаните и необходими документи, подготовка на Антикорупционна програма, Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за структурата и организацията на работната заплата, други вътрешнофирмени нормативни актове, необходими или задължителни за работодателя. Ще бъде създадена Книга за отчитане на работното време, обосноваване на извънредния труд и прилаганите видове работно време при работодателя, Правила за безопасните и здравословни условия на труд и Правила за спазване на екологичните изисквания.

Правилата за съответствие обхваща:

1.Осигуряване на осъществяването на дейността на дружеството Ви в съответствие със законовите разпоредби в областта на трудовите, осигурителните отношения и екологичните правила. С подготвянето на Програмата се постига реализиране на дейността в дружеството Ви така, че да се постигне съответствие с действащата законова база, минимални промишлени стандарти и с конвенции на МОТ и на ООН

2. Регулира се колективното договаряне и ред за работа със синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите, ако такива има в дружеството Ви, с цел постигане на съответствие с Конвенциите на МОТ 11,87, 98 и Кодекса на труда на Р България.

3. Създават се правила за недопускане на дискриминиране на работници и служители в съответствие с изискванията на Конвенции 100, 111 и 183 на МОТ и чл.8 ал.3 от Кодекса на труда.

4. Подготвяне на правила относно възнагражденията на работниците и служителите: основни и допълнителни, а при желание от Ваша страна се създава система за бонуси и премии в съответствие с действащото законодателство в България. Осигурява се спазването на Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата;

5. Изработва се ред за отчитане и спазване на Правилата за работно време и почивките, недопускане на извънреден труд, отчитане на спазването на работното време съгласно Конвенции 1 и 14 на МОТ, Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските; 

6. Правила относно безопасност и здраве на работните места.

7. Уреждане на забрана на принудителен, задължителен труд и подготовка на правила относно дисциплинарно наказване съгласно Конвенции 29 и 105 на МОТ, на забрана относно приемане на работници Забрана на детския труд-  съгласно Конвенции 79, 138, 182 на МОТ. 

8. Въпроси, свързани със спазване на правилата относно опазване на околната среда;

9. Създаване на  система за управление, която да гарантира спазването на изискванията на Етичeн кодекс, както и Антикорупционна политика при изпълнение на трудовите права и задължения на работниците и служителите.

10. Подготовка на програма за обучение на работниците и служителите по повод задължението на работодателя, предписано с чл.228а от Кодекса на труда.

11.Решаване на осигурителноправни въпроси и представителство при одитиране. 

       При искане от Ваша страна може да бъде осъществено правно консултиране в областта на трудовите и осигурителни отношения и относно изпълнението и отчитането на Програмата за съответствие в период, указан от Вас в предприятието или онлайн, в което Кантората има добър опит.

         Клиенти на Кантората са големи български търговски дружества, такива с чуждестранен капитал в град Бургас, държавни органи и предприятия в град София както граждани, на които се осигурява процесуална защита.

         При интерес от Ваша страна изразяваме желание да осъществим среща и да Ви предложим съвместна работа.