Временни работници

Кантората консултира работници и работодатели относно сключването, поддържането и прекратяването на:

1. срочни трудови договори;
2. трудови договори за определеня работа;
3. трудови договори за заместване на отсъстващи работници или служители;
4. трудови договори за работа в определени дни в месеца;
5. трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа;
6. за работа на длъжност, определена за заемане с конкурс, докато бъде заета въз основа на конкурс;
7. трудов договор със срок за изпитване;

Кантората консултира създаването и функционирането на предприятие, което осигурява временна работа.

Кантората консултира и подготвя сключването, поддържането и прекратяването на трудови договори за:

1. надомна работа;
2. работа от разстояние;
3. трудови договори за вътрешно и външно съвместителство;

Публикувана на: 16/11/2015