Правни проблеми относно премиите

В свое решение Бургаски окръжен съд по казус на Кантората, решен нейна ползва, проявявайки по наша преценка правна компетентност приема относно трудовото възнаграждение следното:

Трудовите възнаграждения по трудови договори- основно и допълнителни, с постоянен характер, за да са такива е нужно да са предвидими и сигурни.

Те се  договарят в колективен, в индивидуален трудов договор или да се определят в Правилата за работна заплата в предприятието.

Плащането, което  се прави по преценка на работодателя според качеството на положения труд не е с постоянен характер по смисъла на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Този извод на съда заслужава подкрепа.
Предвидената в индивидуалния или колективния трудов договор възможност за работодателя едностранно, по своя преценка да предоставя премия на работници и служители няма характер на допълнително възнаграждение. Такава договорна клаузи има значение за мотивиране на работниците относно постигането на поставените от работодателя цели.

За да бъде едно възнаграждение по трудов договор основно или допълнително , то трябва да бъде уговорено като основание и размер от работника и работодателя.Публикувана на: 17/02/2016