При уволнение на държавен служител поради съкращаване на длъжността не се прави подбор

При уволнение поради съкращаване на длъжността на държавен служител не се прави подбор При промени в структурата в администрацията, административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност, която не подлежи на съдебен контрол. В съдебната практика се приема, че в случаите на съкращение поради намаляване на бройките за съответната длъжност органът по назначението разполага с оперативната самостоятелност да извърши преценка по свой избор чие служебно правоотношение на служител да прекрати и тази преценка не подлежи на съдебен контрол. Не стои така обаче въпросът в случаите, когато органът по назначаване приеме Правила, процедура или методика за съкращаване на персонала на съответната администрация. При наличие на одобрена в рамките на оперативната самостоятелност на компетентния орган процедура тя става част от административното производство по издаване на заповедта по чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. Нейното спазване е условие за законосъобразност на уволнението.

Публикувана на: 12/06/2016