Предложения на КРИБ за промяна в законодателството

КРИБ като организация на работодатели предлага да бъдат направени актуални промени  в

ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВА МОБИЛНОСТ, с цел облекчаване достъпа до пазара на труда в страната на чужденци. 

КОДЕКСА НА ТРУДА за увеличаване на нормативно максимално допустимият извънреден труд от 150 часа на 300 часа годишно с оглед съвременните изисквания на трудовата среда.

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с цел облекчаване на процедурата по достъп на чужденците до пазара на труда в страната и опростяване на режима им по престой и пребиваване.

Отпадане на нормативно определените плащания за прослужено време (т.нар. клас), с оглед на това плащанията към служителите и работниците да се обвързва с техният принос за реализиране на целите на работодателите, а не с престой и трудов стаж.
Публикувана на: 18/04/2019