Обезщетение при професионална болест

След признаване на заболяване за професионална болест работникът или служителят, за когото е установено или негови наследници имат право на


•парични обезщетения за временна неработоспособност
•парично обезщетение при трудоустрояване
•лична или наследствена пенсия за инвалидност
•парични помощи за профилактика и рехабилитация
•еднократна помощ при смърт.

Съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1 от Кодекса на труда за вреди от професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят носи имуществена отговорност.

Кантората осъществява правна помощ относно признаване на заболяването за професионална болест както и за претендиране на дължимите обезщетения.
Представлява работници и служители или техни наследници при претендиране на обезщетение от работодателя за претърпените вреди от професионална бо


Публикувана на: 12/08/2019