Обжалване на прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Проблеми при прекратяване на  трудов договор по взаимно съгласие на страните

Прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие изисква всяка от страните по него да изрази волята си за това по ясен, категоричен и безусловен начин, с всички изисквания за едностранното волеизявление. Отправянето на предварително предложение за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие е задължителен елемент от фактическия състав на правната норма на чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ. Това обстоятелство е предвидено в чл. 325, ал. 1, т. 1, изр. второ КТ, а именно страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му.

Кантората предоставя консултации относно това дали е законно прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие.
Кантората подпомага клиентите си при завеждане на дела против прекратяване по взаимно съгласие на трудовия договор и осигурява съдебна защита.Публикувана на: 21/10/2021Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video