ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ БИЗНЕС ПО ЗУТ

Правни услуги на КАНТОРАТА:

1. Съдействие при издаване на виза за проектиране и разрешение за строеж;

2. Извършване на необходими справки в имотната система ИКАР. Справки за тежести върху имоти;

3. Представителство пред централни и общинска администрация в производства по издаване и изменения на подробен устройствен план;

4. Правна помощ по инвестиционни проекти и при кандидатстване за обществени поръчки;

5 Защита при незаконосъобразни актове на контролни органи, обжалване;

6. Консултации в областта на законовата уредба на териториалното устройство;

7. Представителство при сделки с недвижими имоти пред нотариус;

8. Съдебно представителство при дела при неизпълнение по предварителен или окончателен договор за придобиване на недвижим имот.