Слайд 1 име
Слайд 2 име
Слайд 3 име
Слайд 4 име
Правна кантора "Иванова и съдружие"
КАНТОРАТА работи в сферата на гражданското право, има дългогодишен опит в защита по търговски, семейноправни, трудови, имотни, данъчни дела и др..
Вие можете да получите консултации и правна защита относно:
1. Вашите трудови проблеми: за сключването и подготовката на трудови и граждански договори, за определяне на работното време, извънреден труд, отпуски, обезщетения и др. трудови въпроси.  Съдебна защита по трудови дела.
2. Уволнения, налагане от работодатели или отмяна на дисциплинарно наказание, неплатени заплати и тези, свързани с общественото осигуряване и пенсиониране.
3. Данъчни казуси и съдебна защита по данъчни дела.
4. КАНТОРАТА осигурява обжалване на глоби, наложени от КАТ, ДАИ, Инспекцията по труда, от данъчни органи, по общественото осигуряване и др.
5. Консултиране и съдебна защита при събиране на парични вземания, образуване и/или защита по образувани вече изпълнителни дела.
6. Подготовка и проверка на предварителни договори по сделки с имоти, нотариални актове, консултиране на имотни проблеми, съдебна защита по имотни спорове.
7. Създаването на фирма и регистриране на промени в нея : ООД, ЕООД, АД, ЕАД, едноличен търговец (ЕТ), СД. Регистрация на земеделски производители.
8. Управлението на Вашия бизнес и инвестиционни консултации.
9. КАНТОРАТА осигурява предоставяне на:
  • Устен съвет и справка в съдебни и административни органи и др. ;
  • Писмени консултации по правен казус; 
  • Жалби до прокуратурата и полицията или до други държавни и общински органи;
  • Подготовка на нотариални покани, молба за приемане или отказ от наследство,  изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за
  • Опрощаване на дължими суми и за други молби;
  • Съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка и др.
Задайте ни Вашите въпроси по и-майл и ние ще Ви отговорим до 6 часа от получаване на запитването.


Разбери повече за нас
Продажба на Бланки и
формуляри
Разбери повече
Публикации Списък с публикации на доц. д-р Радостина Иванова
Търсете в нашите теми

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video