ВЕЩНО ПРАВО

ПРАВНА КАНТОРА "ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ" предоставя правни услуги и съдействие в областта на вещното право и недвижимите имоти.

Адвокатите и юристите на Кантората се ангажират с извършването на следните правни действия за клиентите си:

Съставяне на писмени договори, изготвяне на нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка, пълномощни, нотариални покани и съдействие при извършване на правни действия пред нотариус;

- Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот. Изготвяне на договори за наем и заявления за прекратяването им.

- Проучване на правния статут на имота в Агенция по вписванията;

- Процесуално представителство по спорове относно договори за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти;

- Подготовка и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус;

- Оказване на правна помощ и съдействие при извършване на необходимите действия след подписването на нотариалния акт.

- Предоставяме пълен набор от услуги свързани с отчуждаване и управление на недвижими имоти, използването на земята, данък върху недвижимите имоти, жалби, спорове и сделки.

- Предоставяне на консултации във връзка придобиване и продаване на недвижими имоти, защита на собствеността, владението или държането на вещи.

- Предлагаме процесуално представителство и изготвянето на искове за собственост. 

- Предлагаме правни съвети относно съсобственост на недвижим имот, относно преприемане на подобрения в съсобствен имот и прекратяване на съсобственост. 

 - Подготвяме нотариални актове относно учредяване на право на строеж, право на надстрояване и пристрояване.

- Подготвяме документи относно учредяване на сервитути.