ПОДАВАНЕ НА НУЛЕВА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО 31.03.

На основание чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството предприятия, които не са осъществили дейност през отчетния период следва да подадат нулева данъчна декларация до 31 март на следващата година.
 
Оказваме съдействие за подготовка на тази декларация като тя се представя съответно:
 
а) от лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за счетоводството- в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) от лицата по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството - чрез икономическо издание или чрез интернет.