ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ“ ЕООД


I. “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на  Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закон за защита на личните данни
За нуждите на субектите на лични данни, обработвани от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД, Дружеството има следната идентификация:
Наименование:“ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД;
Адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 126, вх. А, офиси № 6 и № 7
тел. 056/586767
Е-мейл: ivanovasie@mail.bg

II. Категории лични данни събирани от „ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ“ ЕООД за регистър „Контрагенти“ и целите, за които се обработват са следните:
Относно физическата идентичност на лицата
-имена и лични данни (ЕГН, адрес),  други данни, свързани с конкретната услуга, банкова информация- данните са необходими с оглед спазване нормативните изисквания за сключване на договори за услуги, предоставяни от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД, плащания по тези договори и тяхното изпълнение, както и за издаване на съответните счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и др..

III. Данните събирани и обработвани от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД не се предават на трети лица, освен на счетоводстгвото, обслужващо Дружеството и съответните държавни органи в изпълнение на законоустановените задължения по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане и други, както и на банкови институции с цел безкасови плащания на възнаграждения и други. “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД не предава /трансферира/ данни в трети страни извън Европейския съюз.
IV. Срокът за съхранение на личните данни, събирани и обработвани от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД е 5 години от издаване на фактурата/предоставяне на услугата.
V. Права на субектите на данните, събирани и обработвани от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД:
1. Субектът на данните има право да получи от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните.
2. Субектът на данните има право да получи от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД копие от личните данни, които са в процес на обработване.
3. Субектът на данни има право да поиска от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.
4. Субектът на данни има правото да поиска от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните въз основа на съгласието на субекта на данните или се обработват специални категории лични данни с изричното съгласие на субекта на данните, и няма друго правно основание за обработването;
- субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на Република България;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
5. Субектът на данните има право да изиска от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД ограничаване на обработването, в която и да е от следните хипотези:
- точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
- “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
6. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД, на когото личните данни са предоставени, когато:
- обработването е основано на съгласие или на договорно задължение;
- обработването се извършва по автоматизиран начин.
6.1. Когато упражнява правото си на преносимост на данните по т. 6., субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
7. Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от Регламента /когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете/, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
8. Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
9. Субектът на данните има право на жалба до Комисията за защита на личните данни и до съда.
10. Приемането, разглеждането и отговарянето в едномесечен срок на искания на физическите лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни се извършва в съответствие с утвърдените в “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД вътрешни процедури.
VI. Личните данни в Регистър „Контрагенти“ се събират и обработват от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД в изпълнение на задълженията му по закон. Непредоставянето на тези данни би довело до невъзможност за изпълнение на тези задължения от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД, както и до невъзможност за встъпване в договорни отношения със субекта на личните данни.
VII. Събирането и обработването на лични данни от “ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ” ЕООД няма за цел и не води до решения, основаващи се на автоматизирано обработване, включително профилиране, които да пораждат правни последствия за субекта на данните.


Теми

Политика за защита на личните данни

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video