Новини

12345678910111213141516
Закрила при уволнение от отраслов колективен трудов договор
Бургаски районен съд, в свое решение от 22.03. 2017 год. по дело, спечелено от Кантората, постановява, че работник или служител може да ползва закрила при уволнение от отраслов колективен трудов договор, само ако този договор обвързва неговия работодател.
» Прочети още

За необходимостта от етичен кодекс при работодателите
В свое решение от м.12.2016 г. Бургаският районен съд признава за законно наложено дисциплинарно наказание " забележка" от работодател, което е било оспорвано от работник.
» Прочети още

Здравно осигуряване на чужденец
На основание чл. 33, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване на лицата, за които се прилага законодателството на РБългария съгласно правилата за координация на системите за национална сигурност са задължително здравно осигурени.
» Прочети още

Заболяването на работник не е обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
Уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ ще е законно, ако е упражнено от работодателя, когато е възникнала нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно по причини, стоящи извън волята на страните по договора.
» Прочети още

При уволнение на държавен служител поради съкращаване на длъжността не се прави подбор
При уволнение поради съкращаване на длъжността на държавен служител не се прави подбор При промени в структурата в администрацията, административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност, която не подлежи на съдебен контрол.
» Прочети още

Студенти по право от БСУ пишат в сайта на кантората
Студенти от специалност Право, IV курс в Бургаския свободен университе публикуват в сайта на Правна кантора "Иванова и съдружие" подготвени от тях правни текстове.
» Прочети още

Правни проблеми относно премиите
В свое решение Бургаски окръжен съд по казус на Кантората, решен нейна ползва, проявявайки по наша преценка правна компетентност приема относно трудовото възнаграждение следното:
» Прочети още

Решение на върховния касационен съд за премиите
Върховният касационен съд в Решение № 55/ 12.03.2014 г. по гл.д. 4256/13 год приема относно начина на определяне на размера на обезщетението за неползван платен годишен отпуск следното:
» Прочети още

Предизвестието за прекратяване на трудов договор
Поставен е въпрос от клиент на КАНТОРАТА относно продължителността на предизвестието за прекратяване на трудов договор.

Ако работникът и работодателят са договорили изрично, че срокът на предизвестието е 6 месеца и за двете страни, то това е незаконосъобразно.
» Прочети още

За собствениците на сезонни обекти
За работодателите, собственици на сезонни обекти: хотели, заведения, атракциони и др.:

Предлагаме Ви екипът ни по персонала да подготви:
» Прочети още

Временни работници
Кантората консултира работници и работодатели относно сключването, поддържането и прекратяването на:

1. срочни трудови договори;
2. трудови договори за определеня работа;
3. трудови договори за заместване на отсъстващи работници или служители;
4. трудови договори за работа в определени дни в месеца; ....
» Прочети още

Безопасност на труда
Кантората осигурява консултиране и подготовка на фирмената организация на безохасност и охрана на труда.
» Прочети още

Без осигурителни книжки
Териториалните поделения на Националния осигурителен институт спират издаването на осигурителни книжки По силата на Постановление № 45 ОТ 5 МАРТ 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи- те се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановеление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. считано от 1 юли 2015 г . се отменя чл. 7 от Наредбата.
» Прочети още

Спечелено е от кантората дело, водено против дисциплинарно уволнение
Кантората е ангажирана със защитата на служителя И.М.Т. за обявяване на наложеното му дисциплинарно уволнение за незаконно, отмяната му и за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
» Прочети още

Въпрос на клиент на кантората относно прекратяване на трудов договор
Поставен е въпрос от клиент на Кантората: Законно ли е прекратяването на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1 т. 7 от Кодекса на труда, когато дружеството-работодател променя седалището си? Предоставено е следното правно становище...
» Прочети още

СЕМИНАР
Кантората е организатор на семинар на теми от трудовото право и обществено осигуряване. Семинарът ще бъде проведен на 3.12. 2014 г. в Гранд хотел "Приморец" в Бургас
» Прочети още

ВЪПРОСИ НА КЛИЕНТИ: Трудов договор със срок за изпитване
Работих 5 години на длъжност химик с трудов договор със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя. През месец 06.2011 г. работодателят ми предложи допълнително споразумение, с което се променяше единствено звеното, в което работя в същото предприятие и се увеличаваше размерът на трудовото ми възнаграждение.
» Прочети още
12345678910111213141516

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video