Новини

1234567891011121314151617

Сезонна работа на чужденци в България
Сезонна работа в България на работници от държави извън Европейския съюз Има възможност за издаване на разрешение за сезонна работа на чужденци, граждани на държави извън Европейския съюз за срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година. Това е така съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
» Прочети още

Законно ли е уволнението на работник в срока за изпитване, ако е трудоустроен
Работникът, който е сключил трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя си може законно да бъде уволнен до изтичане на този срок, независимо, че е трудоустроен или боледува от болест, определена в Наредба № 5/87 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях имат право на закрила по чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.
» Прочети още

Кога работодателят е обвързан с отраслов колективен трудов договор
Работодател е обвързан с отраслов колективен трудов договор, когато работодателската организация, в която членува е сключила със съответните синдикални организации в отрасъла такъв договор.
» Прочети още

Закрила при уволнение от отраслов колективен трудов договор
Бургаски районен съд, в свое решение от 22.03. 2017 год. по дело, спечелено от Кантората, постановява, че работник или служител може да ползва закрила при уволнение от отраслов колективен трудов договор, само ако този договор обвързва неговия работодател.
» Прочети още

За необходимостта от етичен кодекс при работодателите
В свое решение от м.12.2016 г. Бургаският районен съд признава за законно наложено дисциплинарно наказание " забележка" от работодател, което е било оспорвано от работник.
» Прочети още

Здравно осигуряване на чужденец
На основание чл. 33, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване на лицата, за които се прилага законодателството на РБългария съгласно правилата за координация на системите за национална сигурност са задължително здравно осигурени.
» Прочети още

Заболяването на работник не е обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
Уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ ще е законно, ако е упражнено от работодателя, когато е възникнала нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно по причини, стоящи извън волята на страните по договора.
» Прочети още

При уволнение на държавен служител поради съкращаване на длъжността не се прави подбор
При уволнение поради съкращаване на длъжността на държавен служител не се прави подбор При промени в структурата в администрацията, административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност, която не подлежи на съдебен контрол.
» Прочети още

Студенти по право от БСУ пишат в сайта на кантората
Студенти от специалност Право, IV курс в Бургаския свободен университе публикуват в сайта на Правна кантора "Иванова и съдружие" подготвени от тях правни текстове.
» Прочети още

Правни проблеми относно премиите
В свое решение Бургаски окръжен съд по казус на Кантората, решен нейна ползва, проявявайки по наша преценка правна компетентност приема относно трудовото възнаграждение следното:
» Прочети още

Решение на върховния касационен съд за премиите
Върховният касационен съд в Решение № 55/ 12.03.2014 г. по гл.д. 4256/13 год приема относно начина на определяне на размера на обезщетението за неползван платен годишен отпуск следното:
» Прочети още

Предизвестието за прекратяване на трудов договор
Поставен е въпрос от клиент на КАНТОРАТА относно продължителността на предизвестието за прекратяване на трудов договор.

Ако работникът и работодателят са договорили изрично, че срокът на предизвестието е 6 месеца и за двете страни, то това е незаконосъобразно.
» Прочети още

За собствениците на сезонни обекти
За работодателите, собственици на сезонни обекти: хотели, заведения, атракциони и др.:

Предлагаме Ви екипът ни по персонала да подготви:
» Прочети още

Временни работници
Кантората консултира работници и работодатели относно сключването, поддържането и прекратяването на:

1. срочни трудови договори;
2. трудови договори за определеня работа;
3. трудови договори за заместване на отсъстващи работници или служители;
4. трудови договори за работа в определени дни в месеца; ....
» Прочети още

Безопасност на труда
Кантората осигурява консултиране и подготовка на фирмената организация на безохасност и охрана на труда.
» Прочети още

1234567891011121314151617

Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video