Новини

123456789101112131415
Правни проблеми относно премиите
В свое решение Бургаски окръжен съд по казус на Кантората, решен нейна ползва, проявявайки по наша преценка правна компетентност приема относно трудовото възнаграждение следното:
» Прочети още

Решение на върховния касационен съд за премиите
Върховният касационен съд в Решение № 55/ 12.03.2014 г. по гл.д. 4256/13 год приема относно начина на определяне на размера на обезщетението за неползван платен годишен отпуск следното:
» Прочети още

Предизвестието за прекратяване на трудов договор
Поставен е въпрос от клиент на КАНТОРАТА относно продължителността на предизвестието за прекратяване на трудов договор.

Ако работникът и работодателят са договорили изрично, че срокът на предизвестието е 6 месеца и за двете страни, то това е незаконосъобразно.
» Прочети още

За собствениците на сезонни обекти
За работодателите, собственици на сезонни обекти: хотели, заведения, атракциони и др.:

Предлагаме Ви екипът ни по персонала да подготви:
» Прочети още

Временни работници
Кантората консултира работници и работодатели относно сключването, поддържането и прекратяването на:

1. срочни трудови договори;
2. трудови договори за определеня работа;
3. трудови договори за заместване на отсъстващи работници или служители;
4. трудови договори за работа в определени дни в месеца; ....
» Прочети още

Безопасност на труда
Кантората осигурява консултиране и подготовка на фирмената организация на безохасност и охрана на труда.
» Прочети още

Без осигурителни книжки
Териториалните поделения на Националния осигурителен институт спират издаването на осигурителни книжки По силата на Постановление № 45 ОТ 5 МАРТ 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи- те се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановеление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. считано от 1 юли 2015 г . се отменя чл. 7 от Наредбата.
» Прочети още

Спечелено е от кантората дело, водено против дисциплинарно уволнение
Кантората е ангажирана със защитата на служителя И.М.Т. за обявяване на наложеното му дисциплинарно уволнение за незаконно, отмяната му и за обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
» Прочети още

Въпрос на клиент на кантората относно прекратяване на трудов договор
Поставен е въпрос от клиент на Кантората: Законно ли е прекратяването на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1 т. 7 от Кодекса на труда, когато дружеството-работодател променя седалището си? Предоставено е следното правно становище...
» Прочети още

СЕМИНАР
Кантората е организатор на семинар на теми от трудовото право и обществено осигуряване. Семинарът ще бъде проведен на 3.12. 2014 г. в Гранд хотел "Приморец" в Бургас
» Прочети още

ВЪПРОСИ НА КЛИЕНТИ: Трудов договор със срок за изпитване
Работих 5 години на длъжност химик с трудов договор със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя. През месец 06.2011 г. работодателят ми предложи допълнително споразумение, с което се променяше единствено звеното, в което работя в същото предприятие и се увеличаваше размерът на трудовото ми възнаграждение.
» Прочети още


123456789101112131415