Промени при плащане на заплати от 1.09.23 г.

ПРОМЕНИ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТИ

С Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. /ЗДБРБ/, обнародван с ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г., считано от 01.09.2023 г., се въвеждат промени при изплащане на трудовите възнаграждения.

По силата на чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОПБ, считано от 01.09.2023 г., плащанията на територията на страната от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а КТ, следва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са за трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда /КТ/.

Съгласно създадената чл. 270, ал. 4 КТ, считано от 01.09.2023 г., дори работникът/служителят да е заявил желание лично да му бъде изплатено трудовото възнаграждение по ведомост или срещу разписка, включително и ако е отправил писмено искане за изплащане на заплатата му на негови близки, когато работодателят му е със 100 или повече наети лица /чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОПБ/, изплащането се извършва задължително чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника/служителя банка в страната.
 
Следва да се обърне внимание обаче, че това ограничение не се прилага, когато трудовото възнаграждение се изплаща от работодател с по-малко от 100 наети лица.

Правна кантора "Иванова и съдружие"
 


Публикувана на: 31/08/2023Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video