Относно отмяна на дисциплинарно наказание уволнение на държавен служител

Относно отмяна от съда на дисциплинарно наказание уволнение на държавен служител

Съобразявайки аргументите на Правна кантора „Иванова и съдружие“ във воденото от нея съдебно производство, Административен съд Бургас (БАС) отменя Заповед №...../2023 г. на Директора на Агенция М., с която на клиента на Кантората е наложено дисциплинарно  уволнение и е прекратено служебното му правоотношение без предизвестие и без служителят да запази придобития ранг ІV-ти старши.

Съдът отменя заповедта и наложеното с нея наказание поради следните съображения:

Наказващият орган не е изложил фактически обстоятелства за формата на вината, при която е извършено нарушението, като се е задоволил само да отбележи, че приема, че дисциплинарното нарушение било извършено виновно.

Съобразявайки съдебната практика на Върховен административен съд, решаващия състав е приел, че съдът не може да си избира коя от формите на вина съответства на фактите по делото. В рамките на производството по оспорване на индивидуални административни актове се проверява законосъобразността на акта такъв какъвто е постановен от административния орган, без съдът да може да замества органа в неговата дейност.

Съдът установява, че обжалваната заповед е издадена при неспазване на изискванията на чл. 91 от Закона за държавния служител, според които преценката относно вида и размера на наложеното наказание следва да бъде съобразена с тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за държавната служба или за гражданите, формата на вината на държавния служител, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както и с цялостното служебно поведение на държавния служител. Тази обосновка следва да бъде изложена в акта за налагане на дисциплинарно наказание и представлява задължителна част от мотивите му, тъй като отразява дейността по индивидуализиране на дисциплинарната санкция и липсата й е основание за отмяна на обжалваната заповед и наложеното с нея наказание.


Публикувана на: 17/08/2023Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-video