НИЩОЖНА ЛИ Е ЗАПОВЕДТА ЗА УВОЛНЕНИЕ, АКО НЕ Е ИЗДАДЕНА ОТ РАБОТОДАТЕЛ

Заповедта за уволнение не може да бъде обявявана за нищожна, когато е издадена в противоречие със законови правила, тя е незаконосъобразна. Трудовото право в чл.74 и чл.75 от Кодекса на труда борави с понятието недействителност на трудовите договори, а чл.60 на колективните трудови договори. Заповедите за уволнение са незаконосъобразни и отмяната им може да бъде поискана по реда на чл.344 от Кодекса на труда. В този смисъл е практиката на Върховния касационен съд: Решение № 457 от 11.04.2005 г. на ВКС по гр. д. № 4/2003 г., III г. о., Решение № 153 от 4.05.2001 г. на ВКС по гр. д. № 1132/2000 г., докладчик председателят на отделение Таня МитоваПубликувана на: 26/09/2009