ДЪЛЖИМИ ЗАПЛАТИ

Когато работодателят не изплаща месечно трудовото възнаграждение в уговорения размер в трудовия договор, а по-малко, работникът има право на иск за неплатените възнаграждения ведно със законната лихва. Няма законова уредба, която да позволява претендиране от работника на претърпените от него по-големи вреди, вследствие незаконното поведение на работодателя. Те обаче могат да бъдат търсени от него заради претърпяното увреждане- тези вреди вповече са лихви по взети кредити, по-малък размер на осигурителни обезщетения и плащания, които е получил заради неплащането на пълния размер на трудовото му възнаграждение както и други преки вреди.



Публикувана на: 04/10/2009