Заболяването на работник не е обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор

Уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ ще е законно, ако е упражнено от работодателя, когато е възникнала нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно по причини, стоящи извън волята на страните по договора.

ВКС в свое решение от 2011 г. приема, че когато заболяване на работника не му позволява да изпълнява заеманата длъжност, това не е основание за уволнението му поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Съдът приема, че невъзможността за продължаване на работата, ако е установена със заключение на ТЕЛК е възможно да обоснове прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 9 КТ, но не е на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ.

Публикувана на: 13/06/2016