Сезонна работа на чужденци в България

Сезонна работа в България на работници от държави извън Европейския съюз Има възможност за издаване на разрешение за сезонна работа на чужденци, граждани на държави извън Европейския съюз за срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година. Това е така съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Разрешението за сезонен работник се издава от Министерството на вътрешните работи на база предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта разрешаване на достъп до пазара на труда. Това решение се издава в 15-дневен срок от подаване от работодателя на заявлението за сезонна работа. Заявлението и приложимите към него документи се внасят не по-късно от 30 дни преди заявената начална дата на започване на работата. Когато сезонната работа продължава не повече от 90 дни, тя се регистрира от Агенцията по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация. Със Заповед № РД 01-47 от 17.01.2017г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните и за които е възможно наемането на чуждестранни работници. Към настоящия момент в списъка са включени секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.


Публикувана на: 10/05/2017