Обезщетение за работник по трудовото му правоотношение при ранно пенсиониране

Предоставено е консултиране по запитване на клиент на Кантората:
Служител се пенсионира 1 година преди навършване на възрастта по чл. 68 КСО., а именно при условията на чл. 68 а от КСО.
Съгласно разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от КТ работник или служител, за който са се проявили следните предпоставки има право на обезщетение при пенсиониране:
В предприятието, където работи служителя има действащ колективен трудов договор, в който е уговорен по-висок размер на посоченото обезщетение, а именно - за срок от 9 месеца.
Работодателят отказва изплащането на този по-висок размер поради причина, че служителят се пенсионира при условията на чл. 68 а, а не при условията на чл. 68 КСО.
Отказът е незаконосъобразен. Текстът на чл. 222, ал. 4 от КТ сочи, че и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, той има право на обезщетение съгласно чл. 222, ал. 3 КТ. Работникът има право и обезщетението в размера, уговорен в колективния трудов договор, който го обвързва.


Публикувана на: 12/02/2019