Длъжен ли е работникът да се премести на друга работа, ако е получил за това заповед от работодателя си


С разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от Кодекса на труда в полза на работодателя е предвидено изключение от общото правило, забраняващо едностранна промяна в трудовия договор. Според тази правна норма при производствена необходимост /липса на работна ръка/, както и при престой, работодателят може и без съгласието на работника да му възлага временно извършване на различна от уговорената работа, в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност.
Работодателят обаче може да извърши преместването за срок до 45 календарни дни през една календарна година при съобразяване с квалификацията и здравословното състояние на работника .
В случай на законосъобразно упражняване на това право от работодателя, работникът няма избор и е длъжен да изпълни даденото му нареждане. В противен случай той подлежи на дисциплинарно наказване.


Публикувана на: 21/02/2019