СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА. Отменено наказателно постановление

Издадено е наказателно постановление от АПИ- Агенция пътна инфраструктура Областно пътно управление, обжалвано от Кантората, с което дружество, стопанисващо кариера е санкционирано за това, че експлоатира търговски крайпътен обект и пътна връзка към него, без за това да е издадено разрешение.
Анализирайки доказателствения материал по делото и всички приложими правни норми, в решението си Бургаски районен съд обосновано достига до извода, че кариерата за добив на инертни материали не представлява търговски крайпътен обект. Отделно от това е посочено, че е допуснато нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неправилно посочване на законовия текст в наказателното постановление.
Съдът приема, че е допуснато  процесуално нарушение на разпоредбата на чл. 57 ЗАНН, когато  не е посочена точно разпоредбата, въз основа на която е ангажирана отговорността на дружеството.
Също, за да се приеме, че е налице нарушение, е необходимо да се установи, че се касае за търговски крайпътен обект (ТКО). Дефиниция за това понятие е дадена в чл. 8, ал. 1 от Наредба за специално ползване на пътищата, като съгласно текста: „Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Търговски крайпътни обекти са и крайпътните обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата.”. Съгласно § 1, т. 9 от Закона за пътищата „крайпътни обслужващи комплекси” са всички земни повърхности в близост до пътя заедно с разположените върху тях сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства, като площадки за отдих, къмпинги, мотели, бензиностанции, заведения за хранене, магазини, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за помощ на аварирали по пътя автомобили. Т.е., за да се приеме, че един обект е ТКО, в него следва освен да се извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, то и същият да обслужва пътуващите и пътните превозни средства. Иначе казано, законът предвижда (което се извлича и от посочените примери за такива обекти) като специфичен признак на ТКО тяхното особено предназначение- обслужване на пътуващите и превозните средства.
Бургаски районен съд приема, че в конкретния случай не може да се приеме, че кариера за добиване на инертни материали има такова особено предназначение, а става въпрос за съвсем друг вид търговска дейност.
 


Публикувана на: 25/02/2019