Задължения на работодателите съгласно Закона за хората с увреждания и новоприетия Правилник за приложение на закона за хората с увреждания

Считано от 1 април 2019 г. е в сила новоприетия Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.

С него са определени условията и редът за изпълнение на задължението на работодателите да назначават работници и служители с трайни увреждания.

Уредени са алтернативните мерки за заетост на хора с трайни увреждания, с приложението на които работодателите не наемат такива лица, както и кога се дължи от работодателите ежемесечна компенсационна вноска за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Предвидено е, че Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

През 2019 г. работодателите са задължени да  предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника в „Държавен вестник“.

Кантората предоставя консултиране относно изпълнението на задълженията на работодателите относно наемане на хора с увреждания.


Публикувана на: 10/04/2019