Наемане на работници чужденци. Разрешение на проблема с липсата на персонал

ПРОЦЕДУРА ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ
ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
ЗА СЕЗОННА ЗАЕТОСТ ДО 90 ДНИ
Считано от 2017 година Агенция по заетостта предостави възможност на работодателите, които искат да наемат работници от трети държави за сезонна заетост до 90 дни, да се ползват от облекчена процедура при подаване на необходимите документи.
Важно е да се знае, че при наемане на работник за сезонна заетост до 90 дни без прекъсване в рамките на една календарна година е необходимо да се извърши регистрация в Агенция по заетостта. Регистрацията се извършва чрез подаване на декларация при спазване на изискванията на чл. 24л от Закона за чужденците в Република България, както и чужденецът да притежава валидна виза за целите на сезонната работа, когато се изисква такава.
За извършване на регистрация трябва да бъдат спазени следните условия:
– Дейностите, които ще се изпълняват да попадат в Списъка на икономическите сектори, включващ дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
– Условията на труд и заплащане трябва да са еднакви с условията за българските граждани за съответната категория труд и други.
– Регистрацията трябва да бъде извършена преди началото на заетостта и влизането на чужденците на територията на Република България.
При породължаване на регистрацията е нужно чужденецът да притежава виза за дългосрочно пребиваване тип „D”, издадена от органите на МВнР. Задължително след влизане на територията на Република България с виза тип „D“, гражданинът на трета държава трябва да подаде документи за издаване на „Разрешение за сезонен работник“ в териоториалните структури на Дирекция „Миграция“ на Министерство на вътрешните работи. 
В 7 – дневен срок от действителното започване на работа на чужденец, работодателят е длъжен да уведоми съответната териоториална дирекция на ИА „Главна инспеция по труда“ чрез попълване на необходимата документация.
За подготовка на цялата необходима документация, водене на процедурата по регистрация или продължаване на регистрация, както и правна помощ при проверки от ИА „Главна инспекция по труда“  можете да се обърнете към нас. 
 


Публикувана на: 03/07/2019