Консултиране при разработване на политики за изграждане на печеливша работодателска марка

Консултиране при разработване на политики за изграждане на печеливша работодателска марка

Изграждането на печеливша работодателска марка е актуален проблем пред бизнеса в България и Европа.
Глобализацията на пазара на труда и възможностите за трудова миграция на български граждани в държавите от Западна Европа, където те са привлечени от възможностите за работа и от социалната политика на тези държави, изправя българските работодатели пред нови предизвикателства. Те са: да се конкурират с европейските работодатели за привличането на работници и служители.

Силна е конкуренцията между търговски дружества със сходен предмет на дейност и разположение в един регион. В тази връзка всеки мениджър, целящ запазване на пазарния си дял или разширяването му, е длъжен да изгради печеливш работодателски бранд и стратегия за привличане на таланти.

Правилният подход в тази насока би бил надграждане на придобити знания и умения у работници и служители, както и осигуряване на възможност за кариерно развитие в търговското дружество. Работодателите съзнават, че привличането и задържането на таланти е възможно, само ако за тях бъдат определени стимули и среда, изграждаща ги като мотивирани и съпричастни към бизнеса на конкретния работодател. Ясно е, че стимулите са както материални, така и нематериални придобивки, а докато работодателите с лекота боравят с финансовите активи, то е възможно и значително подобряване на предлаганите нематериални придобивки за работниците и служителите в дружеството.
Все по-търсени от кандидатстващите за работа млади хора са възможностите за:
 гъвкаво работно време;
 работа от дома;
 финансиране на специализации и довършване на образованието от страна на работодателя;
 създаване на добра атмосфера и среда за работа;
 създаване на ясни правила и възможности за кариерно развитие на персонала;
 създаване на възможности за баланс между работа и личен живот;
 от изключително значение за поддържане на висока мотивация на персонала е създаването на възможности и провеждането на диалог между мениджърският състав и служителите на дружеството, както и на честното изпълнение на поетите ангажименти по отношение на персонала.

Всички тези материални и нематериални стимули, могат да допринесат затова служителите да се чувстват значими, ценени и мотивирани.
Създаването на имидж на добър работодател гарантира на търговските дружества по-лесен и качествен подбор на служители.


Публикувана на: 22/07/2019