Консултиране при изработване на правила за корпоративна социална отговорност от работодателите

Консултиране при изработване на стратегия за корпоративна социална отговорност от работодателите


 
На икономически форум, вицепремиерът Марияна Николова съобщава, че предстои приемане на Национална стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023. Посредством националната стратегия ще се цели постигане на ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на хората чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики. 
Националната стратегия за корпоративна социална отговорност ще се основава на доброволния характер на корпоративната и социална отговорност, разбирана като ангажимент от страна на ръководителите на компаниите, публичните структури и гражданските организации. В резултат на съвместните усилия на правителството и бизнеса се цели да бъде постигнат напредък, който ще осигури устойчиво икономическо развитие на страната и ще повиши качеството на живот и благосъстоянието на българските граждани.
Когато компаниите отделят средства за реализирането на социални програми, то бизнесът им вече ще се позиционира на друго ниво и действията им ще заслужат адмирации.  Приоритетните цели и ангажимент на българското правителство е да насърчи способностите на компаниите да прилагат социално отговорни практики в своята дейност с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на бизнеса в България.

Правна кантора „Иванова и съдружие“ е готова да окаже съдействие и правна помощ на търговските дружества в изготвянето на вътрешна стратегия за корпоративна социална отговорност, в което има дългогодишен опит.


Публикувана на: 22/07/2019
: Консултиране при изработване на стратегия за корпоративна социална отговорност от работодателите