Незаконно уволнение на пенсионер

Прекратяване на трудовото правоотношение
при придобито и упражнено право на пенсия
за осигурителне стаж и възраст

В чл. 328, ал. 1, т. 10б от Кодекса на труда /КТ/е уредено право на работодателя да прекрати трудов договор с предизвестие в случай, че трудовото правоотношение е възникнало, след придобиването и упражняването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работник или служител. Тази разпоредба урежда право на работодателя, но не и задължение за прекратяване на трудово правоотношение. 
Няма предвидени ограничения в Кодекса на труда за работници и служители, които имат право на пенсия, да продължават да работят по трудово правоотношение. Чл. 8, ал. 3 КТ не допуска пряка или непряка дискриминация основана на възрастта на работника или служителя.
В Тълкувателно решение № 6 от 25 юни 2015 година Върховният касационен съд на Република България посочва, че основанията в чл. 328, ал. 1 КТ са юридически факти, при проявлението на които работодателят има право да извърши уволнение. Основанието за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ с работещ пенсионер по осигурителен стаж и възраст се прилага, само когато правоотношението е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Важно е дали правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е било упражнено през времето на действие на трудовото правоотношение или не. Ако това право е било придобито и упражнено от работника през това време, то посоченото основание за уволнение не е налице. Уволнението е незаконно в този случай и може да бъде оспорвано от работника по съдебен ред.


Публикувана на: 31/01/2020