Изнесено управление на работници

Предлагаме на работодатели изнесено управление на работници и служители като предлагаме:

Изготвяне, промяна и съхранение на цялата документация от висококвалифицирани в областта на трудовото право наши служители относно наетите работници и служители.

Създаване на системи за трудови възнаграждения, вкл. бонусни системи за наетите лица, съобразени с действащото в РБългария законодателство.

Извършване на необходимите регистрации в НАП.

Осигуряваме изпълнението на изискваните от закона здравословни и безопасни условия на труд.

Консултиране по трудови и осигурителноправни въпроси и представителство пред държавни органи по казуси, свързани с наетите работници и служители.