НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Земеделска земя може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице, както и лице, което притежава права върху земеделската земя.

Договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват по специален ред и форма. Това е писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните.
Тези договори се вписват в съответната служба по вписванията по местонахождението на имотите.

Пишете ни или ни се обадете, за да Ви помогнем за подготовка на договорите за наем, документите, които са задължителни и съпътстват договора пред нотариуса, както и на документите, необходими за представяне пред общинските служби.

тел. 0886841616
e-mail: info@ivanovalawyers.com